Tiedote / pressmeddelande 21.6.2022

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORA antaa elokuussa tuulten kuljettaa – Tutustu tapahtuman ohjelmaan

Tieteitä ja taiteita yhdistävässä ABOAGORAssa puhaltavat tänä vuonna monenlaiset tuulet. Kolmipäiväisessä symposiumissa tuulta ja ilmaa tarkastellaan sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti muun muassa luonnontieteiden, ihmistieteiden, valokuvauksen, musiikin sekä kuva- ja esittävän taiteen keinoin. ABOAGORA ”Wind” järjestetään Sibelius-museossa 24.–26. elokuuta 2022. 

Tänä vuonna jo kahdettatoista kertaa järjestettävä ABOAGORA jatkaa tuuli-teemallaan viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys).

Ilma on elämälle välttämätön peruselementti. Se on myös toiminut leikkikenttänä taitelijoille, jotka ovat tutkineet keveyttä ja läpinäkyvyyttä mitä moninaisimmin keinoin. Ilmastonmuutoksen ja saastumisen myötä puhtaasta hengitysilmasta, ilmavirroista ja lämpötilasta taas on tullut selviytymisen avainkysymyksiä. Ilma ei myöskään ole vakaa elementti; se muuttuu ja virtaa jatkuvasti ja tuo siten mukanaan mahdollisuuden muutokseen. Elokuussa symposiumissa syvennytään tähän ilman moninaiseen luonteeseen ja pohditaan tuulen eri ilmenemismuotoja.

Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä 

ABOAGORA-tapahtuma rakentuu kaikille avoimista AGORA-osuuksista sekä erilaisista esityksistä, jotka yhdistelevät tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia. 

Tämän vuoden pääpuhujia eli agoristeja ovat useiden avaruuslentojen toteuttamiseen osallistunut fysiikan professori Andrew Coates (University College London), kanadalainen valokuvaaja, kirjailija ja aktivisti Joan Sullivan sekä taidehistorioitsija, nykytaiteen tutkimuksen professori ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson

AGORA-luennoilla päästään muun muassa kuulemaan tuulen ääniä vierailta planeetoilta, pohtimaan niin menneiden kuin nykyisten energiasiirtymien luonnetta välitiloina ja tarkastelemaan sitä, kuinka eri tavoin kuvataiteissa on käsitelty ilmaa.

AGORA-luentojen lisäksi myös runoutta, musiikkia ja teatteria yhdistävä Många Röster – Many Voices -esitys on tänä vuonna avoin kaikille. Yhteiskuntatieteiden tutkija Nanuli Silagadzen sekä säveltäjä, laulaja ja teologi Frank Bergerin yhteistyöstä syntynyt teos käsittelee demokratian ja diktatuurin teemoja. Mukana nähdään lisäksi katuteatteriryhmä Street Theatre VIR, joka yhdistelee esityksissään katuteatterin perinteitä ja dramaattisia juonenkäänteitä.

Muissa esityksissä tuulta lähestytään niin hengityksen moninaisten merkitysten, epävakaiden aikojen kuin ilmakehästä huolehtimisen näkökulmista. Yhdysvaltalainen performanssiryhmä Every house has a door esittää Carnival of the animals –projektistaan luvun Fossils, joka lähestyy erilaisten lähdemateriaalien kautta ylösnousemusta ”taaksepäin puhaltavana tuulena”. Tapahtuma huipentuu ArtTeatron sirkustaideshow’hun Air, jossa on luvassa muun muassa tasapainoilua, hiuksista roikkumista ja levitaatiota.

Monitieteinen ja -taiteinen ABOAGORA järjestettiin ensimmäisen kerran Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Vuodesta 2019 lähtien käynnissä on ollut The Five Rings -teemakokonaisuus, jonka lähtökohdat ovat japanilaisen Miyamoto Musashin (宮本 武蔵, n. 1584–1645) ajattelussa. Musashi oli filosofi, kirjailija, miekkailija ja rōnin – isännätön samurai. Musashin elämänfilosofiaa ja kenjutsua käsittelevä The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) jakautuu viiteen kirjaan, joista jokainen tarkastelee yhtä taistelun ja elämän elementtiä: maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys. 

Symposiumin pääsymaksu on 40 € / opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille 20 €. Katso koko ohjelma ja ohjeet rekisteröitymiseen: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORAn toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Åbo Akademin säätiö.

Kuvia medialle: 

https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (kuvaajan nimi tiedostonimessä sulkeissa, mikäli tiedossa)

Lisätietoja:

Suunnittelija Malla Lehtonen, aboagora[at]utu.fi, +358 50 570 4017


Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA låter sig bäras av vinden i augusti – bekanta dig med programmet

På ABOAGORA, som förenar konst och vetenskaper, blåser det i år många slags vindar. Det tre dagar långa symposiet granskar vinden både bokstavligen och i överförd bemärkelse bl.a. ur naturvetenskapernas, människovetenskapernas, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. ABOAGORA: ”Wind” ordnas i Sibeliusmuseet den 24–26 augusti 2021.

ABOAGORA ordnas i år för tolfte gången och tar sig nu an vinden, som är det fjärde temat i den femåriga temahelheten The Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). 

Luft är ett livsnödvändigt grundelement. Konstnärer har lekt med vind- och luftrelaterade teman som lätthet och genomskinlighet i varierande konstformer. I och med klimatförändringen och luftföroreningar har ren luft, luftströmmar och temperatur blivit centrala frågor för planetens överlevnad. Luften är emellertid inte ett stabilt element: den förändras och innefattar även möjligheter till nyskapande. På symposiet i augusti undersöks och diskuteras luftens skiftande natur och vindens många uttrycksformer.     

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA-programmet består av AGORA-evenemang, som är öppna för allmänheten, och därtill olika programpunkter som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är professorn i fysik Andrew Coates (University College London), som deltagit i förvekligandet av flera rymdfärder, den kanadensiska fotografen, författaren och aktivisten Joan Sullivan och konsthistorikern, professorn i samtidskonst och dekanen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi Hanna Johansson

På AGORA-föreläsningarna får man bland annat möjlighet att höra vindar från andra planeter, reflektera kring energiöverföring i både nutid och dåtid och granska hur luften har behandlats i olika former inom bildkonsten.

Förutom AGORA-föreläsningarna är även framträdandet Många Röster – Many Voices, som kombinerar poesi, musik och teater, öppet för alla. Samarbetet mellan forskaren i samhällsvetenskaper Nanuli Silagadzes och kompositören, sångaren och teologen Frank Berger har lett till ett verk som behandlar demokrati och diktatur. Även gatuteatergruppen Street Theatre VIR är med och sammanför i sitt framträdande gatuteaterns traditioner med dramatiska intriger.

I de andra framträdandena närmar ABOAGORA sig vinden via andningens många betydelser, tankar om osäkra tider och atmosfärens omvårdnad. Den amerikanska performansgruppen Every house has a door framför ur sitt projekt Carnival of the animals kapitlet Fossils, som via olika källmaterial närmar sig uppståndelsen ”som en bakåtblåsande vind”. Symposiets höjdpunkt blir ArtTeatros cirkuskonstshow Air, i vilken utlovas balansgång, hängande i hår och levitation. 

Det mångvetenskapliga och -konstnärliga evenemanget ABOAGORA ordnades för första gången under Åbos kulturhuvudstadsår 2011. År 2019 inleddes den fem år långa tematiska helhet The Five Rings som har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis (宮本 武蔵, ca 1584–1645) tankevärld. Musashi var filosof, författare och rōnin – en herrelös samuraj. Hans verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645), som handlar om livsfilosofi och kenjutsu, är uppdelad i fem böcker. I var och en av dem granskas ett av stridens och livets element: jord, vatten, eld, luft och tomrum.

Symposiets inträdesavgift är 40 € / för studerande och doktorander 20 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen, Svenska Kulturfonden, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Bilder för medierna:

https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (namnet på fotografen i filnamnet inom parentes, om känt)

Information: 

Planerare Malla Lehtonen, aboagora[at]utu.fi, tfn. 050 570 4017

Posted on: June 21, 2022, by : admin